Nederlands English Français Deutsch

Dictionnaire

no da de en es fr nl sv
pedal pedal Pedal pedal pedal (mv: pedales ) pédale pedaal pedal
pulsmåler pulsmåler Pulsmesser, Herzfrequenzmesser heart rate monitor electrocardiógrafo cardiofréquencemètre hartslagmeter pulsmätare
pumpe pumpe Pumpe pump bomba pompe pomp pump
punktering punktering (Reifen)Panne, Plattfuß, platter Reifen flat tire, puncture neumático pinchado crevaison lekke band punktering

Ligfiets.net 2.0

Contenu du site web

E: redactie@ligfiets.net

Technique du site web

E: webmaster@ligfiets.net