Nederlands English Français Deutsch

Dictionnaire

sv da de en es fr nl no
nackstöd nakkestøtte Kopfstütze head rest reposcabezas appui-tête hoofdsteun/neksteun nakkestøtte
nållager nåleleje Nadellager needle bearing rodamiento de agujas roulement à aiguille naaldlager nålelager
nav nav Radnabe, Nabe hub buje moyeu naaf nav
navväxel navgear, indvendigt gear Nabenschaltung hub gears el eje engrana vitesses dans le moyeux naafversnelling navgir

Ligfiets.net 2.0

Contenu du site web

E: redactie@ligfiets.net

Technique du site web

E: webmaster@ligfiets.net